COORD. D'ATURATS DE CATALUNYA

Renda Garantida de ciutadania

¿Que es la Renda Garantida de Ciutadania?

Es un dret civic i social que empara a tota la ciutadania de Catalunya i té com a finalitat que les persones i families en situació de pobresa tinguin assegurats els mínims per una vida digna.

¿Qui té dret a cobrar la RGC?

La Renda garantida de ciutadania (RGC) la poden rebre aquelles persones que no disposen de recursos o els que tenen són insuficients per cobrir les necessitats bàsiques, sempre que compleixin una sèrie de requisits. Poden ser persones sense feina i sense recursos, pensionistes, perceptors de prestacions i altres subsidis, famílies monoparentals, etc.

En pot ser beneficiari qualsevol persona que, durant els 2 mesos anteriors a la sol·licitud, tingui ingressos inferiors al 100% de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya. Des de el mes d’abril de 2020, el llindar d’ingressos se situa en 664€ al mes en dotze pagues.

Si cobres una prestació o subsidi per desocupació; pots percebre  un complement a la teva prestació si reuneix aquests requisits:

Si els teus ingressos son inferiors a 664€* al mes; tens més de 23 anys; si fa dos anys que resideixes a Catalunya; en cas que no treballes excepte en el cas de famílies monoparentals amb fills a càrrec, famílies nombroses i famílies on la persona que treballa sigui major de 55 anys i aturat de llarga durada amb un contracte a temps parcial; si reps el ingrés mínim vital (IMV). Si vols més informació en aquest enllaç:

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/pobresa_i_inclusio_social/renda_garantida_ciutadania/rendagarantida_/

Salir de la versión móvil